Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! 7 ประเภทการทำงานของเซ็นเซอร์ (Sensor) ในอุตสาหกรรม

งานอุตสาหกรรมนั้นต้องมีการควบคุมมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีอุปกรณืสำหรับตรวจจับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น จนส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องจักร หรือกระบวนการทำงานต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยหากเกิดข้อผิดพลาดจาการทำงานของเครื่องจักรอีกด้วย

เซนเซอร์ (Sensor) 

คือ อุปกรณ์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการตรวจจับหรือวัดค่าต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมหรือวัตถุ เพื่อแปลงค่าที่ตรวจวัดเหล่านั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อนำไปควบคุมกระบวนการหรือระบบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม รวมทั้งเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ผลสำหรับการทำงานต่อไป

7 ประเภทเซ็นเซอร์ (Sensor) ในงานอุตสาหกรรม

  1. เซนเซอร์อุณหภูมิ (Temperature Sensor)

ใช้ในการวัดอุณหภูมิของสิ่งต่าง ๆ ภายในโรงงานหรือเครื่องจักร เพื่อให้การควบคุมที่แม่นยำขึ้น เช่น เซนเซอร์อุณหภูมิเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิเป็นอันดับแรก

  1. เซนเซอร์แสง (Light Sensor)

ใช้ในการวัดระดับแสงในสถานที่หรือโรงงาน เพื่อปรับการทำงานของอุปกรณ์หรือระบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น การควบคุมระบบไฟในอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน

  1. เซนเซอร์ความชื้น (Humidity Sensor)

ใช้ในการวัดค่าความชื้นในอากาศหรือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น เซนเซอร์ความชื้นใช้ในโรงงานอาหารเพื่อควบคุมระดับความชื้นในอากาศเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า

  1. เซนเซอร์ความดัน (Pressure Sensor)

ใช้ในการวัดค่าความดันของของเหลวหรือก๊าซในระบบต่าง ๆ เช่น ในการวัดแรงดันของน้ำในท่อประปาหรือน้ำมันในรถยนต์

  1. เซนเซอร์เสียง (Sound Sensor)

ใช้ในการตรวจจับระดับเสียงในสิ่งแวดล้อม เช่น เซนเซอร์เสียงใช้ในโรงงานเพื่อตรวจสอบระดับเสียงจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อควบคุมระดับเสียงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

  1. เซนเซอร์การเคลื่อนไหว (Motion Sensor)

ใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือบุคคลภายในพื้นที่ที่กำหนด เช่น เซนเซอร์การเคลื่อนไหวใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารหรืออุตสาหกรรม

  1. เซนเซอร์ระยะทาง (Distance Sensor)

ใช้ในการวัดระยะทางระหว่างวัตถุหรือของขนาดต่าง ๆ เช่น เซนเซอร์ระยะทางใช้ในรถยนต์เพื่อช่วยในระบบเบรกอัตโนมัติหรือระบบช่วยจอดรถ

การทำงานของเซ็นเซอร์นั้นมีบทบาทสำคัญในการทำให้กระบวนการผลิตและระบบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

หากมีคำถามเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม อยากปรึกษาเรื่องเครื่องจักรโรงงาน เครื่องมือในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม และงานวิศวกรรมอื่น ๆ สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการวิศวกรรม และผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :