Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! Poka yoke ลดข้อผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

แนวคิดในการทำงานมีมากมายหลากหลายรูปแบบ หลักการทำงานแบบ Poka yoke เป็นหลักการที่อุตสาหกรรมการผลิตนิยมใช้อย่างแพร่หลาย มีการทำหลักการ Poka yoke มาใช้เพื่อเป้นการป้องการการเกิดความผิดพลาดหรือเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

Poka yoke เป็นภาษาญี่ปุ่นมีความหมายว่า “การป้องกันความผิดพลาด” ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากคำว่า 

  • poka หมายถึง “ผิดพลาด” 
  • yokeru หมายถึง “ป้องกัน” 

โดย Poka yoke ใช้ในการออกแบบกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์เพื่อลดการทำผิดพลาดและป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินงาน โดย Shigeo Shingo วิศวกรการผลิตชาวญี่ปุ่นที่เป้นผู้คิดค้น พัฒนา และกระจายความรู้เกี่ยวกับ Poka Yoke ในวงการผลิต ซึ่งเขาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งของกระบวนการ Lean Manufacturing และเป็นผู้ร่วมงานกับ Toyota Motor Corporation ในการพัฒนาหลักการและเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสถียรภาพของกระบวนการผลิต

กระบวนการทำงานแบบ Poka Yoke สามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน

  1. การตรวจสอบความเสี่ยงและการวางแผน: 

เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์และตรวจสอบกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์เพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

  1. ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์:

ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขความผิดพลาด โดยคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งาน

  1. การทดสอบและปรับปรุง:

ทำการทดสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อตรวจสอบว่ามันสามารถทำงานได้ตามที่คาดหวังหรือไม่ และปรับปรุงตามความจำเป็นตามผลการทดสอบ

  1. การสร้างเข้าใจและการอบรม:

ขั้นตอนที่สำคัญในการใช้ Poka Yoke ให้ประสบความสำเร็จ โดยการสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทุกคนในการใช้งาน Poka Yoke และการอบรมให้พนักงานเข้าใจการใช้งานเครื่องมือหรืออุปกรณ์ Poka Yoke อย่างถูกต้อง

  1. การดำเนินการและการติดตามผล:

จัดการดำเนินการตามแผน Poka Yoke ที่ได้วางไว้ และตรวจสอบผลลัพธ์เพื่อปรับปรุงต่อไป โดยการติดตามและประเมินผลลัพธ์เพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

3 หลักการในการควบคุมการผิดพลาดของ Poka Yoke

  • การป้องกัน (Prevention): การป้องกันความผิดพลาดเป็นหลักการสำคัญของ Poka Yoke โดยการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาด
  • การตรวจสอบ (Detection): ใช้เครื่องมือหรือระบบตรวจสอบเพื่อตรวจจับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและแก้ไขได้ทันทีก่อนที่จะเกิดความเสียหายหรือความผิดพลาดที่ร้ายแรงขึ้น
  • การแก้ไข (Mitigation): หากไม่สามารถป้องกันหรือตรวจสอบความผิดพลาดได้ทันที การแก้ไขความผิดพลาดเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการควบคุมความผิดพลาด โดยการใช้ Poka Yoke เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาให้แก่สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การใช้อุปกรณ์ที่ช่วยลดความผิดพลาด การปรับเปลี่ยนกระบวนการ เป็นต้น

Poke yoke คืออีกหนึ่งหลักการที่ในโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นำไปปรับใช้ในการทำงานกันอย่างแพร่หลาย รวมทั้งสหพรทูลก็มีการนำหลักการ Poke yoke มาประยุกต์ใช้ในการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อลดข้อผอดพลาดและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด เพื่อเพิ่มคุณภาพในการผลิตอย่างเต็มประสิทธิภาพ

หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :