Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะฯน่ารู้! การออกแบบเครื่องมือแพทย์

อุปกรณ์ทางการแพทย์มีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพ เพราะฉะนั้นการออกแบบเครื่องมือแพทย์จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และความสะดวกสบายของผู้ป่วยเป็นหลัก รวมทั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านกฎระเบียบและอุตสาหกรรมอีกด้วย ดังนั้นในการออกแบบเครื่องมือแพทย์จึงต้องคำนึงถึงปัจจัยหลัก ๆ ดังนี้

1. ความต้องการของผู้ใช้

ในการออกแบบต้องพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการนำเครื่องมือแพทย์ชิ้นนี้ว่าใช้ในงานแบบใด รวมถึงการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุ เพศ ความสามารถทางร่างกาย และเงื่อนไขทางการแพทย์ของผู้ป่วย

2. ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านกฎระเบียบที่หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ อาทิเช่น องค์การอาหารและยา เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ออกแบบฯ จะต้องศึกษาและตรวจสอบว่าอุปกรณที่ออกแบบนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างถูกต้อง

3. มาตรฐานอุตสาหกรรม

นอกจากข้อกำหนดด้านกฎระเบียบขององค์กรต่าง ๆ แล้ว เครื่องมือแพทย์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัยทางไฟฟ้า ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า และประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งผู้ออกแบบฯ ต้องปฏิบัติตามอย่าเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการนำไปใช้งาน

4. การพัฒนาในอนาคต

นักออกแบบต้องคำนึงถึงการพัฒนาอุปกรณ์ในอนาคตด้วย ซึ่งรวมถึงการคิดเกี่ยวกับวิธีที่อุปกรณ์อาจต้องมีวิวัฒนาการ เนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไปความต้องการของผู้ป่วยย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป หรืออาจจะมีเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อีกมากมาย

เมื่อคำนึงถึงปัจจัยทั้ง 4 ข้อนี้ได้แล้ว นักออกแบบฯ สามารถสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำหรับผู้ที่สนใจผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 40 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า