Sahaporntool

สหพรทูล

บทความ

วิศวะชวนรู้! การเขียนภาพฉายในเชิงวิศวกรรม

การเขียนภาพฉายในเชิงวิศวกรรมเป็นกระบวนการสร้างภาพหรือแผนผังที่ใช้ในงานวิศวกรรมเพื่อแสดงข้อมูลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น มักจะใช้เพื่อสื่อสารข้อมูลทางเทคนิคเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ ซึ่งประเภทของภาพฉายในแบบงานวิศวกรรมมีหลายประเภท สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของงาน

ภาพฉาย 10 ประเภทในเชิงวิศวกรรม

  1. ภาพตัวอย่าง (Illustration): ภาพแบบนี้ใช้เพื่อแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือโครงการวิศวกรรม โดยการวาดรูปแบบของส่วนต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์หรือโครงการ เช่น การเขียนภาพตัวอย่างของเครื่องจักรที่แสดงโครงสร้างภายใน เป็นต้น
  1. แผนผัง (Diagram): แผนผังใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์และโครงสร้างของข้อมูลหรือองค์ประกอบทางเทคนิค โดยมักจะใช้รูปแบบต่าง ๆ เช่น แผนผังกระแสไฟฟ้า, แผนผังกระบวนการผลิต, หรือแผนผังอุปกรณ์ เป็นต้น
  1. แผนที่ (Map): ในบางกรณีภาพฉายอาจจะเป็นแผนที่ที่ใช้ในงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแผนที่และทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่โครงการก่อสร้างทางหลวง เป็นต้น
  1. ภาพระบบ (Schematic): ใช้เพื่อแสดงโครงสร้างหรือการทำงานของระบบทางเทคนิค เช่น ภาพระบบไฟฟ้า, ภาพระบบปรับอากาศ, หรือภาพระบบสายพานลำเลียง  เป็นต้น
  1. ภาพสามมิติ (3D Rendering): ใช้เพื่อแสดงภาพถ่ายสามมิติของวัตถุหรือโครงการ ที่มีลักษณะภาพเคลื่อนไหว เช่น ภาพสามมิติของโครงสร้างตึก, รถยนต์, หรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เป็นต้น
  1. แผนภูมิ (Chart or Graph): ใช้เพื่อแสดงข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลสถิติในรูปแบบของกราฟหรือแผนภูมิ เช่น แผนภูมิเส้น, แผนภูมิแท่ง, แผนภูมิวงกลม เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูล  เป็นต้น
  1. ภาพตัดขวาง (Cross-Section): ใช้เพื่อแสดงโครงสร้างภายในของวัตถุหรือโครงการ โดยการตัดขวางเพื่อแสดงรายละเอียดภายใน ซึ่งมักใช้ในการแสดงโครงสร้างของอาคาร, อุปกรณ์, หรือดินและน้ำใต้ดิน  เป็นต้น
  1. ภาพวิเคราะห์ (Analytical Image): ใช้เพื่อแสดงการวิเคราะห์หรือการศึกษาทางวิศวกรรม โดยมักมีกราฟ, แผนภาพ, หรือแผนผังที่ช่วยในกระบวนการวิเคราะห์  เป็นต้น
  1. ภาพแสดงการทำงาน (Workflow Diagram): ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนและลำดับของการทำงานหรือกระบวนการต่าง ๆ เช่น ภาพแสดงการทำงานของระบบควบคุม  เป็นต้น
  1. ภาพแสดงผล (Visualization): ภาพแสดงผลใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลหรือผลลัพธ์ของโครงการหรือการวิจัยในรูปแบบที่เป็นกราฟิก เช่น ภาพแสดงผลการทดลองหรือการจำลอง  เป็นต้น

การเลือกใช้งานภาพฉายฯขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์และประเภทของงานวิศวกรรม รวมทั้งความต้องการสื่อสารข้อมูลให้ผู้อื่นเข้าใจด้วย เพราะกระบวนการทำงานเชิงวิศวกรรมนั้นมีความซับซ้อนและมีกระบวนการที่หลากหลาย การสื่อสารด้วยภาพจึงเป็นการสื่อสารที่ช่วยให้ทุกฝ่ายเข้าใจกันได้ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุด 

หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :