Sahaporntool

สหพรทูล

บทความ

วิศวะชวนรู้! ระบบ LEAN เคลียร์ CUT ขั้นตอนทำงานที่ไม่จำเป็น

ระบบลีน (Lean) คืออะไร?

ระบบลีนเป็นแนวคิดที่ใช้ในการจัดการและพัฒนากระบวนการธุรกิจหรือการผลิต เพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการพัฒนาระบบลีนเริ่มต้นจากโรงงานผลิตรถยนต์ Toyota ในประเทศญี่ปุ่นในปี 1940s และได้มีการนำมาใช้ในหลายสายอุตสาหกรรมและธุรกิจอย่างแพร่หลายต่าง ๆ ทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน

“ LEAN หมายถึง การลดหรือกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นและเพิ่มต้นทุนในระบบ โดยให้ความสำคัญกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ”

หลักการของระบบลีน (LEAN) เป็นกลุ่มของหลักการและเทคนิคที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยลดการสูญเสียและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

หลักการที่ 1 ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็น (Eliminate Waste)

วิเคราะห์กระบวนการทำงานเพื่อตรวจสอบและตัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ อาทิเช่น การรอเวลา, การเคลื่อนย้ายที่ไม่จำเป็น, การผลิตสินค้าที่มีความต้องการน้อย โดยอาจจะนำเครื่องมือหรือเทคโนโลยีเสริมการทำงานเพื่อลดการสูญเสียต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

หลักการที่ 2 การสร้างกระบวนการที่เรียบง่าย (Streamline Process)

วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นหรือซับซ้อนในกระบวนการออกให้หมด ยิ่งขั้นตอนน้อยยิ่งเสียเวลาน้อยและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอื่น ๆ ได้มากขึ้น ซึ่งหลักการนี้เป็นการแสดงออกถึงหลักการทำงานของระบบ LEAN ได้อย่างชัดเจน

หลักการที่ 3 สร้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญ (Develop People)

ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมืออาชีพ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาของบุคลากรเพื่อดึงประสิทธิภาพของทุกคนออกมาใช้อย่างเต็มความสามารถ 

หลักการที่ 4 สร้างมูลค่า (Create Value)

วิเคราะห์และพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาด รวมทั้งให้ความสำคัญกับคุณภาพเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

หลักการที่ 5 การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (Respond to Customer Needs)

ศึกษาและเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ตรวจสอบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อให้ตรงกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบ LEAN มุ่งเน้นที่จะทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าเพื่อเพิ่มความประสบความสำเร็จของธุรกิจหรือองค์กรในทุก ๆ ด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ที่สำคัญในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบันและอนาคต โดยเน้นการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมและการลดสิ่งที่ไม่จำเป็นที่สุด เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผู้บริโภคและเพิ่มกำไรให้กับองค์กรในระยะยาว

หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :